REGULAMIN

Klubu Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej, zwany w dalszej części Klubem.

§ 1

Klub jest organizowaną przez przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej inicjatywą mającą na celu promocję zasad etyki biznesu i etosu przedsiębiorczości, promocję działalności gospodarczych i zawodowych członków Klubu, wspieranie działań wpływających na zwiększanie prestiżu środowiska biznesu, stworzenie platformy współpracy członków Klubu w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych, kadrowych oraz dotyczących działalności innowacyjnej dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 2

Klub zostaje powołany z dniem 30 marca 2017 na czas nieokreślony, nie posiada osobowości prawnej, a jego siedzibą jest miasto Dzierżoniów.

§ 3

Przewodniczący Klubu Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej prowadzi oraz organizuje spotkania Klubu oraz inne wydarzenia związane z jego działalnością, Zastępca Przewodniczącego Klubu wspiera działania Przewodniczącego Klubu, natomiast  Sekretarz odpowiada na sprawny przebieg spotkań Klubu oraz sporządzanie dokumentacji. Przewodniczący Klubu, Zastępcza Przewodniczącego oraz Sekretarz zostają powoływani decyzją członków Klubu na czas nieokreślony.

§ 4

Klub Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej zrzesza przedsiębiorców, menadżerów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych.

§ 5

Przyjęcie nowych członków do Klubu następuje jednogłośną decyzją jego członków, na podstawie rekomendacji członka Klubu.

§ 6

Klub Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej do swojego grona może zaprosić przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych, osoby zarządzające stowarzyszeniami, fundacjami czy instytucjami działającymi wokół biznesu.

§ 7

Podstawową formą działalności Klubu są Spotkania Klubu Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej  odbywające się co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 8

Klub podejmuje decyzje zwykłą większością głosów członków obecnych na spotkaniu Klubu.

§9

Członkowie Klubu Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej będą informowani o jego spotkaniach nie później niż na 3 dni przed ich planowanym terminem. Informacja będzie dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub media społecznościowe.

§ 10

Przebieg Spotkania Klubu Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej dokumentowany jest w formie skróconego protokołu.

§ 11

Każdy z członków Klubu jest reprezentantem konkretnej branży działalności gospodarczej lub zawodowej, przy zachowaniu  zasady wyłączności, która zakłada, iż członkiem Klubu może być tylko jeden przedstawiciel danej branży, przy czym dopuszcza się odstępstwa na podstawie decyzji członków Klubu.

§ 12

Zakres korzyści wynikających z członkostwa w Klubie obejmuje m. in.: dostęp do bazy przedsiębiorców, promocję na stronie internetowej oraz na profilu Klubu w mediach społecznościowych, promocję na prezentacji podczas wydarzeń okolicznościowych oraz refundowany udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub.

§ 13

Do podstawowych obowiązków członków Klubu należy m. in. pozyskiwanie kandydatów na nowych członków Klubu, aktywne uczestnictwo w życiu Klubu oraz dbanie o jego pozytywny wizerunek.

§ 14

Członek Klubu może zostać pozbawiony członkostwa bez zwrotu poniesionych kosztów decyzją Klubu w przypadku m. in. niewywiązywania się z obowiązków członka Klubu,  naruszenia dobrego imienia Klubu lub innego członka Klubu, prowadzenia działalności mogącej naruszyć wizerunek Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubu wiąże się z przyjęciem zobowiązania o poniesieniu z góry kosztów uczestnictwa w spotkaniach networkingowych Kawa dla Przedsiębiorców do końca roku, w którym uzyskał członkostwo.

 § 16

Regulamin obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2017 roku.

Deklaracja członkowska     https://goo.gl/6ytgRI